Bài 18: Phòng chống bị xâm hại

Bài Tập và lời giải

Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại
Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại

Xem lời giải

Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?
Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Xem lời giải

Trong trường hợp bị xâm hại, chúng ta cần phải làm gì?
Trong trường hợp bị xâm hại, chúng  ta cần phải làm gì?

Xem lời giải

Hãy liệt kê danh sách những người mà khi cần bạn có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự
Hãy liệt kê danh sách những người mà khi cần bạn có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự.

Xem lời giải