Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 96 SGK Tin học lớp 6
Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Xem lời giải

Câu 2 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày trang vãn bản đơn giản.

Xem lời giải

Câu 3 trang 96 SGK Tin học lớp 6
Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang. Em có thể đặt lại văn bản đó theo hướng trang đứng được không? Nếu được thì cần thực hiện các thao tác nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 96 SGK Tin học lớp 6
Một văn bản có 10 trang. Hãy thử tìm hiểu xem em có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản được không?

Xem lời giải