Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Bài Tập và lời giải

Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?
Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

Xem lời giải

Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?
Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?

Xem lời giải

Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Đề bài

Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Xem lời giải

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì ?
Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”