Bài 18.11 trang 58 SBT Vật lí 6

Khi nhiệt độ tăng thêm \({1^0}C\) thì độ dài của một dây đồng dài \(1m\) tăng thêm \(0,017mm\). Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 50m ở nhiệt độ 20°C, sẽ có độ dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ 40°C?

Lời giải

Vì độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật  nên 

Độ dài tăng thêm của dây đồng là: \(\Delta l=\left( {40{\rm{ }} - 20} \right).0,{017.10^{ - 3}}\\=50 . 20.0,017 . 10^{-3} = 0,017\,m\)

Độ dài của dây ở 40°C là:

\(l ={l_0}+\Delta l= 50 + 0,017 = 50,017\,m\)