Bài 18.2 trang 57 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng nút.                                    

B. Hơ nóng cổ lọ.

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.                

D. Hơ nóng đáy lọ.

Lời giải

Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt ta có thể mở nút bằng cách cách hơ nóng cổ lọ. Vì khi hơ nóng, cổ lọ nở ra, làm lỏng nút, khi đó ta mở được.

Chọn B