Bài 18.6 trang 58 SBT Vật lí 6

Đề bài

Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình \(18.2\) thì

A. bán kính \(R_1\) tăng, bán kính \(R_2\) giảm.

B. bán kính \(R_2\) tăng, bán kính \(R_1\) giảm.

C. chiều dài \(d\) giảm.                        

D. cả \(R_1\), \(R_2\) và \(d\) đều tăng.

Lời giải

Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì cả \(R_1\), \(R_2\) và \(d\) đều tăng.

Chọn D