Bài 18.8 trang 58 SBT Vật lí 6

Đề bài

 Ba thanh, một bằng đồng, một bằng nhôm, một bằng sắt, có chiều dài bằng nhau ở \({0^0}C\). Khi nhiệt độ của ba thanh cùng tăng lên tới \({100^0}C\), thì

A. chiều dài ba thanh vẫn bằng nhau.

B. chiều dài thanh nhôm nhỏ nhất,

C. chiều dài thanh sắt nhỏ nhất.

D. chiều dài thanh đồng nhỏ nhất.

Lời giải

Nếu ba thanh, một bằng đồng, một bằng nhôm, một bằng sắt, có chiều dài bằng nhau ở \({0^0}C\). Khi nhiệt độ của ba thanh cùng tăng lên tới \({100^0}C\), thì chiều dài thanh sắt nhỏ nhất vì sự nở ra vì nhiệt của thanh sắt là nhỏ nhất, sau đó là thanh đồng, dài nhất là thanh nhôm.

Chọn C