Bài 18A: Ôn tập 1

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 18A: Ôn tập 1
Giải bài 18A: Ôn tập 1 phần hoạt động thực hành trang 190, 191, 192 sách VNEN với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18A: Ôn tập 1
Giải bài 18A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 192 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”