Bài 18B: Ôn tập 2

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 18B: Ôn tập 2
Giải bài 18B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 192, 193, 194 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18B: Ôn tập 2
Giải bài 18B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 194 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”