Bài 18C: Ôn tập 3

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 18C: Ôn tập 3

Câu 1

Tìm 8 từ có tiếng “phúc”

Gợi ý:

- hạnh (hạnh phúc)

- ấm (phúc ấm)


Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18C: Ôn tập 3
Giải bài 18C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 197 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”