Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài Tập và lời giải

Xem H19.1 cho biết: Tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

Đề bài

Xem H19.1 cho biết:

- Tên các bộ phận ở lá.

- Chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

Xem lời giải

Quan sát H19.2 hoặc các lá đã mang đến lớp: Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống...

Đề bài

Quan sát H19.2  hoặc các lá đã mang đến lớp

- Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống.

- Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá.

- Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của các loại lá?

Xem lời giải

Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.
Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.

Xem lời giải

Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.
Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.

Xem lời giải

Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

Đề bài

Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

- Hãy điền vào bảng dưới đây những thông tin mà em biết

STT

Tên cây

Kiểu xếp trên lá cây

Có mấy lá mọc từ một mấu thân

Kiểu xếp lá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lần lượt cầm 3 cành đã quan sát lên nhìn từ trên ngọn cành xuống, từ các phía khác nhau vào cành, có nhận xét gì về cách bố trí của lá ở mấu thân trên so với các lá ở mấu thân dưới?

- Trả lời câu hỏi:

+ Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành? Là những kiểu nào?

Cách bố trí của lá ở các mấu thân có lợi gì với việc nhận ánh sáng của các lá trên cây?

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SGK Sinh học 6

Đề bài

Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6
Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6

Đề bài

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”