Bài 19. Giảm phân

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 19.1 và giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi một nửa?

Quan sát hình 19.1 và giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi một nửa?

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 10

Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 10

Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 10

 Nêu sự khác biệt giữa nguyên nhân và giảm phân.

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10

Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”