Bài 19: Máy thu thanh

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 12
Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Xem lời giải

Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 12
Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”