Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

Bài Tập và lời giải

Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 SGK Lịch sử 5
Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Lịch sử 5
Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”