Bài 19.1 trang 59 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.

C. Thể tích của chất lỏng tăng.

D. Khối lượng, trọng lượng và thế tích đều tăng.

Lời giải

+ Khi đun nóng một lượng chất lỏng, chất lỏng nở ra vậy thể tích của chất lỏng tăng.

+ Có \(P=10m\), khối lượng không đổi nên trọng lượng cũng không đổi.

Chọn C