Bài 19.11 trang 62 SBT Vật lí 6

Khối lượng riêng của rượu ở \({0^0}C\) là \(800kg/m^3\). Tính khối lượng riêng của rượu ở \({50^0}C\), biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm \({1^0}C\) thì thể tích của rượu tăng thêm \(\dfrac{1}{{1000}}\) thể tích của nó ở \({0^0}C\).

Lời giải

Xét \({V_0} = 1{m^3}\) rượu ở \({0^0}C\) thì có khối lượng \(800kg\)

Vậy thể tích ở \({50^0}C\) là:

\(V = {V_0} + \dfrac{1}{{1000}}{V_0}.t = 1 + \dfrac{1}{{1000}}.1.50 \)\(\,= 1,05{m^3}\)

Khối lượng riêng của rượu ở \({50^0}C\) là:

\(D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{{800}}{{1,05}} \approx 762kg/{m^3}\)