Bài 19.2 trang 59 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.

Lời giải

Khi đun nóng một lượng chất lỏng trong một bình thủy tinh thì thể tích tăng

Có  \(D = \dfrac{m}{V}\), khối lượng chất lỏng không đổi nên khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

Chọn B