Bài 19.4 trang 59 SBT Vật lí 6

 Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi \({20^0}C\)?

Lời giải

Vì thể tích của bình phụ thuộc nhiệt độ. Trên bình ghi \({20^0}C\), có nghĩa là các giá trị về thể tích ghi trên bình chỉ đúng ở nhiệt độ trên. Khi đo chất lỏng ở nhiệt độ khác \({20^0}C\) thì giá trị đo được không hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên sai số này rất nhỏ, không đáng kể với các thí nghiệm không đòi hỏi độ chính xác cao.