Bài 19.8 trang 61 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.4 có cùng dung tích, cùng chứa đầy nước. Các ống thủy tinh cắm ở hai bình có đường kính trong \(d_1 > d_2\). Khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau thì

A. mực nước trong ống thủy tinh của bình 1 dâng lên cao hơn mực nước trong ống thủy tinh của bình 2.

B. mực nước trong ông thủy tinh của bình 2 dâng lên cao hơn mực nước trong ống thủy tinh của bình 1.

C. mực nước trong hai ống thủy tinh dâng lên như nhau.

D. mực nước trong hai ống thủy tinh không thay đổi.

Lời giải

Ta có:  \(V = Sh = \pi \dfrac{{{d^2}}}{4}.h\)

Khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau thì mực nước trong ống thủy tinh của bình 2 dâng lên cao hơn mực nước trong ông thủy tinh của bình 1. Vì thể tích tăng như nhau nhưng vì \(d_1 > d_2\) nên độ cao \(h_1 < h_2\)

Chọn B