Bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo)
Giải bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo) phần hoạt động cơ bản trang 10, 11, 12 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo)
Giải bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 12, 13 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo)
Giải bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 13 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”