Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn miêu tả người
Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn miêu tả người phần hoạt động cơ bản trang 14 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người
Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người phần hoạt động thực hành trang 14, 15 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người
Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người phần hoạt động ứng dụng trang 16 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”