Bài 1A: Lời khuyên của Bác

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1A: Lời khuyên của Bác
Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác phần hoạt động cơ bản trang 3, 4, 5, 6 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1A: Lời khuyên của Bác
Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác phần hoạt động thực hành trang 6, 7, 8 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1A: Lời khuyên của Bác
Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác phần hoạt động ứng dụng trang 8 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải