Bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày
Giải bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày phần hoạt động thực hành trang 14, 15 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày
Giải bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày phần hoạt động ứng dụng trang 16 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”