Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài Tập và lời giải

Bài 1.17 trang 15 SBT giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) \(y =  - 2{x^2} + 7x - 5\)

b) \(y = {x^3} - 3{x^2} - 24x + 7\)

c) \(y = {(x + 2)^2}{(x - 3)^3}\)


Xem lời giải

Bài 1.18 trang 15 SBT giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) \(\displaystyle y = {{x + 1} \over {{x^2} + 8}}\)

b) \(\displaystyle y = {{{x^2} - 2x + 3} \over {x - 1}}\)

c) \(\displaystyle y = {{{x^2} + x - 5} \over {x + 1}}\)

d) \(\displaystyle y = {{{{(x - 4)}^2}} \over {{x^2} - 2x + 5}}\)


Xem lời giải

Bài 1.19 trang 16 SBT giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) \(y = x - 6\root 3 \of {{x^2}} \)

b) \(y = (7 - x)\root 3 \of {x + 5}\)

c) \(y = {x \over {\sqrt {10 - {x^2}} }}\)

d) \(y = {{{x^3}} \over {\sqrt {{x^2} - 6} }}\)


Xem lời giải

Bài 1.20 trang 16 SBT giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) \(y = \sin 2x\)

b) \(y = \cos x - \sin x\)

c) \(y = {\sin ^2}x\)


Xem lời giải

Bài 1.21 trang 16 SBT giải tích 12

Xác định giá trị của m để hàm số sau có cực trị: \(y = {x^3} + 2m{x^2} + mx - 1\)

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 16 SBT giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m để hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} + mx + 1\) đạt cực tiểu tại \(x = 1\).

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 16 SBT giải tích 12

Xác định m để hàm số: \(y = {x^3} - m{x^2} + \left( {m - \dfrac{2}{3}} \right)x + 5\)  có cực trị tại \(x = 1\). Khi đó, hàm số đạt cực tiểu hay đạt cực đại? Tính cực trị tương ứng.

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 16 SBT giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số: \(f(x) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 2x,\forall x \ge 0}\\{\sin \dfrac{x}{2},\forall x < 0}\end{array}} \right.\) không có đạo hàm tại \(x = 0\) nhưng đạt cực đại tại điểm đó.

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 16 SBT giải tích 12

Xác định giá trị của tham số \(m\) để hàm số sau không có cực trị: \(y = \dfrac{{{x^2} + 2mx - 3}}{{x - m}}\)

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 16 SBT giải tích 12

Hàm số \(y = {\left( {x + 1} \right)^3}\left( {5 - x} \right)\) có mấy điểm cực trị?

A. \(0\)                         B. \(1\)

C. \(2\)                         D. \(3\)

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 17 SBT giải tích 12

Hàm số \(y = {x^4} - 5{x^2} + 4\) có mấy điểm cực đại?

A. \(0\)                            B. \(2\)

C. \(3\)                            D. \(1\)

Xem lời giải

Bài 1.28 trang 17 SBT giải tích 12

Xác định giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + mx - 5\) có cực trị:

A. \(m = 3\)             B. \(m \in \left[ {3; + \infty } \right)\)

C. \(m < 3\)             D. \(m > 3\)

Xem lời giải

Bài 1.29 trang 17 SBT giải tích 12

Xác định giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} - 2mx + 5}}{{x - m}}\) có cực trị:

A. \(m > \sqrt 5 \)          B. \(m <  - \sqrt 5 \)

C. \(m = \sqrt 5 \)          D. \( - \sqrt 5  < m < \sqrt 5 \)

Xem lời giải

Bài 1.30 trang 17 SBT giải tích 12

Cho hàm số \(y =  - {x^4} + 4{x^2} - 3\). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.

B. Hàm số có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

C. Hàm số chỉ có một điểm cực tiểu.

D. Hàm số chỉ có một điểm cực đại.

Xem lời giải

Bài 1.31 trang 17 SBT giải tích 12

Xác định giá trị của tham số \(m\) để hàm số sau không có cực trị: \(y = \dfrac{1}{3}m{x^3} + m{x^2} + 2\left( {m - 1} \right)x - 2\)

A. \(m < 0\) hoặc \(m \ge 2\)

B. \(m \ge 0\)

C. \(0 \le m \le 2\)

D. \(m \in \left[ {0; + \infty } \right)\)

Xem lời giải

Bài 1.32 trang 17 SBT giải tích 12

Xác định giá trị của tham số \(m\) để hàm số sau có cực trị: \(y = {x^3} - 3\left( {m - 1} \right){x^2} - 3\left( {m + 3} \right)x - 5\)

A. \(m  \ge 0\)                B. \(m \in \mathbb{R}\)

C. \(m < 0\)               D. \(m \in \left[ { - 5;5} \right]\)

Xem lời giải

Bài 1.33 trang 17 SBT giải tích 12

Cho hàm số \(y = {x^3} + \dfrac{3}{2}{x^2}\). Khoảng cách \(d\) giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

A. \(d = 2\sqrt 5 \)                B. \(d = \dfrac{{\sqrt 5 }}{4}\)

C. \(d = \sqrt 5 \)                  D. \(d = \dfrac{{\sqrt 5 }}{2}\)

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”