Bài 2. Hình thang

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 69 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình \(15\).

a) Tìm các tứ giác là hình thang.

b) Có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Hình thang \(ABCD\) có đáy \(AB, CD.\)

a) Cho biết \(AD // BC\) (h.16). Chứng minh rằng \(AD = BC, AB = CD.\)

b) Cho biết \(AB = CD\) (h.17). Chứng minh rằng \(AD // BC, AD = BC.\)

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1

 Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình \(19\)). Trên hình \(20\), có những tứ giác nào là hình thang, có những tứ giác nào không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình \(20\), tứ giác nào là hình thang

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1

Tìm \(x\) và \(y\) trên hình \(21\), biết rằng \(ABCD\) là hình thang có đáy là \(AB\) và \(CD.\)

Xem lời giải

Bài 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1

Hình thang \(ABCD\) (\(AB // CD\)) có \(\widehat{A}-\widehat{D}={20^0}\)   , \(\widehat{B}=2\widehat{C}\). Tính các góc của hình thang.

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1

Tứ giác \(ABCD\) có \(AB= BC\) và \(AC\) tia phân giác của góc \(A\). Chứng minh rằng \(ABCD\) là hình thang.

Xem lời giải

Bài 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1

Đố hình \(22\) là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Cho tứ giác ABCD có CB = CD, đường chéo BD là tia phân giác của góc \(\widehat {ADC}\) . Chứng minh rằng ABCD là hình thang

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho \(AD = AC\)  Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh rằng BCDE là hình thang.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Cho hình thang ABCD \(\left( {AB//CD;AB < CD} \right),\) các tia phân giác của góc A và D cắt nhau tại I, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại J.

a) Chứng minh \(AI \bot DI\) và \(BJ \bot CJ\)  

b) Gọi E là giao điểm của AI và BJ, giả sử E thuộc cạnh CD. Chứng minh: \(CD = AD +BC.\)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Cho hình thang ABCD \(\left( {AB// CD} \right)\) trong đó hai đường phân giác của góc A và B cắt nhau tại điểm K thuộc đáy CD. Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên bằng cạnh đáy CD của hình thang.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Cho hình thang ABCD \(\left( {AB// CD} \right)\) có \(\widehat A - \widehat D = {40^ \circ }\) và \(\widehat B = 3\widehat C\)  Hãy tính các góc của hình thang

Xem lời giải