Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài Tập và lời giải

Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12

Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 16 SGK Hình học 12

Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng tam giác IEF, IFM, IMN, INE, JEF, JFM, JMN và JNE là những tam giác đều cạnh bằng \({a \over 2}\)

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng AB’CD’.A’B’C’D’ có cạnh bằng a (h.1.22b).

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Hình học 12

Cắt bìa theo mẫu dưới đây (h.1.23), gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương \((H)\). Gọi \((H’)\) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của \((H)\). Tính tỉ số diện tích toàn phần của \((H)\) và \((H’)\).

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều.

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 SGK Hình học 12

Cho hình bát diện đều \(ABCDEF\) 

Chứng minh rằng :

a) Các đoạn thẳng \(AF, BD\) và \(CE\) đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

b) \(ABFD, AEFC\) và \(BCDE\) là những hình vuông.

Xem lời giải