Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Bài Tập và lời giải

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?
Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SGK Lịch sử 5
Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Lịch sử 5
Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”