Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài Tập và lời giải

Bài 3.17 trang 114 SBT hình học 12

Đề bài

Viết phhương trình mặt phẳng \((\alpha )\) trong các trường hợp sau:

a) \((\alpha )\) đi qua điểm M(2;0; 1) và nhận \(\overrightarrow n  = (1;1;1)\) làm vecto pháp tuyến;

b) \((\alpha )\) đi qua điểm A(1; 0; 0) và song song với giá của hai vecto \(\overrightarrow u  = (0;1;1),\overrightarrow v  = ( - 1;0;2)\);

c) \((\alpha )\) đi qua ba điểm M(1;1;1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1).

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 114 SBT hình học 12

Đề bài


Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1; -2; 4), B(3; 6; 2).

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 114 SBT hình học 12

Đề bài

Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0 ; 4), D(4; 0 ; 6)

a) Hãy viết phương trình mặt phẳng (ABC).

b) Hãy viết phương trình mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua điểm D và song song với mặt phẳng (ABC).

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 114 SBT hình học 12

Hãy viết phương trình mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và song song với mặt phẳng \((\beta )\) : x + y + 2z – 7 = 0.

Xem lời giải

Bài 3.21 trang 114 SBT hình học 12

Đề bài

Lập phương trình mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua hai điểm A(0; 1; 0) , B(2; 3; 1) và vuông góc với mặt phẳng \((\beta )\) : x + 2y – z = 0 .

Xem lời giải

Bài 3.22 trang 115 SBT hình học 12

Đề bài

Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau:\((\alpha )\): Ax – y + 3z + 2 = 0\((\beta )\): 2x + By + 6z + 7 = 0

Xem lời giải

Bài 3.23 trang 115 SBT hình học 12

Đề bài

Tính khoảng cách từ điểm M(1; 2; 0) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) \((\alpha )\): x + 2y – 2z + 1 = 0

b) \((\beta )\): 3x + 4z + 25 = 0

c) \((\gamma )\): z + 5 = 0 \((\gamma )\): z + 5 = 0

Xem lời giải

Bài 3.24 trang 115 SBT hình học 12

Đề bài

Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng:\((\alpha )\): 3x – y + 4z + 2 = 0\((\beta )\): 3x – y + 4z + 8 = 0

Xem lời giải

Bài 3.25 trang 115 SBT hình học 12

Đề bài

Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để:

a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song:

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.

Xem lời giải

Bài 3.26 trang 115 SBT hình học 12

Đề bài

Lập phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua điểm M(3; -1; -5) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng:

\((\beta )\): 3x – 2y + 2z + 7 = 0

\((\gamma )\): 5x – 4y + 3z + 1 = 0

Xem lời giải

Bài 3.27 trang 115 SBT hình học 12

Đề bài

Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ.

Xem lời giải