Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 9 SGK Tin học lớp 6
Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không?

Xem lời giải

Câu 2 trang 9 SGK Tin học lớp 6
Nêu một vài ví dụ minh họa có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau .

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 6
Theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit ?

Xem lời giải