Bài 2 Trang 112 SGK Công Nghệ 6

Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời

Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của từng bữa ăn 

Thực đơn phải đủ các loại món ă chính theo cơ cấu của bữa ăn 

Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa an và hiệu quả kinh tế