Bài 2 trang 115 SGK Sinh học 6

Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ?

Lời giải

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

- Điều kiện bên ngoài: độ ẩm, không khí, nhiệt độ, nước, cường độ ánh sáng,…

- Điều kiện bên trong: chất lượng của hạt (kích thước hạt, màu sắc hạt, độ sạch bệnh, mức độ nguyên vẹn, lượng chất dinh dưỡng trong hạt,…).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”