Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6

Đề bài

Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường.

Lời giải

Ví dụ về thích nghi của cây ở cạn với môi trường:

     + Cây mọc nơi đất dốc, trống trải: rễ lớn, nhiều, ăn sâu trong lòng đất; các cây gần nhau có rễ cuộn lại cùng nhau để tăng khả năng bám vững vào đất.

     + Cây mọc nơi có khí hậu lạnh: lá hình kim, dày, ít thoát nước.

     + Cây mọc nơi hoang mạc: rễ ăn sâu hoặc lan rộng; số lượng rễ lớn để tăng khả năng tìm kiếm nguồn nước.

     + Cây ưa nơi có nhiều ánh sáng: phân cành ít, thân cây thẳng và vươn cao, cành lá thường ở phía ngọn cây, lá cây có lớp cutin bao bọc phía ngoài để tránh nhiệt độ cao.

     + Cây ưa nơi có ít ánh sáng: thường sống dưới tán cây khác, phân cành rậm rạp để lấy được nhiều ánh sáng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”