Bài 2 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời 

Chủ yếu bằng tiền 

còn với các vùng nông thôn thì chủ yêu bằng các sản phẩm mà họ tạo ra .