Bài 2 trang 139 SGK Sinh học 6

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Lời giải

Có thể nhận biết cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm dựa vào số phôi mầm, dạng rễ, dạng thân và dạng gân lá.

+ Lớp một lá mầm: Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song.

+ Lớp hai lá mầm: Phôi có 2 lá mầm, hầu hết có rễ cọc, thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ, thân leo). Gân lá hình mạng.