Bài 2 trang 17 SGK Địa lí 6

 Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12.

Lời giải

Toạ độ các điểm G và H trên hình 12 là:

 - G (130°Đ và 15°B) 

 - H (125°Đ và 0°)