bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 5

Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Lời giải

Sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiéu thắng lợi vẻ vang.