Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Lời giải

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:

- Vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật): quy định và duy trì hình dạng tế bào.

- Màng sinh chất: bao bọc bên ngoài chất tế bào.

- Chất tế bào: dạng keo lỏng, bên trong chứa các bào quan (lục lạp, không bào, ribôxôm…).

- Nhân: điều khiển hoạt động sống của tế bào.