Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6

Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Lời giải

Rễ gồm 4 miền

- Miền trưởng thành (có các mạch dẫn): dẫn truyền.

- Miền hút (có các lông hút): hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan.

- Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia và lớn lên): làm cho rễ dài ra.

- Miền chóp rễ (có bao đầu rễ): che chở cho đầu rễ.