Bài 2 trang 34, 35 SGK Địa lí 6

Đề bài

Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:

Đất nổi trên Trái Đất

Diện tích (triệu km2)

Lục địa Á-Âu

Lục địa Phi

Lục địa Bắc Mĩ

Lục địa Nam Mĩ

Lục địa Nam Cực

Lục địa Ô-xtrây-li-a

Các đảo ven lục địa

50,7

29,2

20,3

18,1

13,9

7,6

9,2

-    Trên Trái Đất có những lục địa nào?

-    Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

-    Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

-    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

-    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Lời giải

- Trên Trái Đất có 6 lục địa:

+ Lục địa Á - Âu

+ Lục địa Phi

+ Lục địa Bắc Mĩ

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa ô-xtrây-li-a.

- Lục địa có diện tích lớn nhất là: lục địa Á-Âu (50,7 triệu km2), nằm ở nửa cầu Bắc.

- Lục địa có diện tích nhỏ nhất là: lục địa Ô-xtrây-li-a (7,6 triệu km2), nằm ở nửa cầu Nam.

- Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Nam là:

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa Ồ-xtrây-li-a.

- Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Bắc là:

+ Lục địa Á - Âu.

+ Lục địa Bắc Mĩ.