Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 5

Thuật lại sự kiện ngày 17 - 1 - 1960 ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Ngày 17 - 1 - 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào “Đồng khởi" ở tỉnh Bến Tre. Với vũ khí thô sơ, gậy gộc, giáo mác,... nhân dân nhất loạt vùng dậyế Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng súng,... hoà cùng tiếng hò reo vang dội của hàng vạn người đã làm chữ quân địch khiếp đảm. Nhân dân cùng với các chiến sĩ tự vệ phá đồn giặc, tiêu diệt ác ôn, đập tan bộ máy cai trị của Mĩ - Diệm ở các xã, ấp.

Từ cuộc nổi dậy ở Mỏ Cày, phong trào lan nhanh ra các huyện khác. Chỉ trong một tuần lễ, ở Bén Tre đã có 22 xã được giải phóng hoàn toàn, 28   xã khác đã tiêu diệt ác ôn. vây đồn, giải phóng nhiều ấp.