Bài 2 trang 45 SGK Địa lí 6

Hãy trình bày sự phân loại núi theo độ cao.

Lời giải

Phân loại núi theo độ cao:

- Núi thấp: là những khối núi có độ cao tuyệt đối dưới 1000 m.

- Núi trung bình là những khối núi có độ cao tuyệt đối từ 1000 m đến 2000 m.

- Núi cao là những khối núi có độ cao tuyệt đối từ 2000 m trở lên.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”