Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 6

Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?

Lời giải

Nhiệm vụ của thực vật học là nghiên cứu hình thái, cấu tạo và đời sõng cũng như sự đa dạng của thực vật đế sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.