Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 6

Có mấy cách xếp hoa trên cây ? Cho ví dụ.

Lời giải

Có 2 cách xếp hoa trên cây là hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Ví dụ:

- Hoa mọc đơn độc như hoa sen, hoa súng, hoa thài lài

- Hoa mọc thành cụm như hoa cải, hoa cúc, hoa ngâu.