Bài 20. Bến Tre đồng khởi

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 44 SGK Lịch sử 5
Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 5
Thuật lại sự kiện ngày 17 - 1 - 1960 ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SGK Lịch sử 5
Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”