Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Bài Tập và lời giải

Những đặc điểm nào của biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong? Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?
- Những đặc điểm nào của biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong?- Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

Xem lời giải

So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới và trả lời các câu hỏi sau.

Đề bài

So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới và trả lời các câu hỏi sau:

- Chúng giống nhau ở những đặc điểm nào? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào?

- Hãy tìm những đặc điểm khác nhau giữa chúng?

- Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ? Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí?

Xem lời giải

Hãy cho biết gân lá có chức năng gì?
Hãy cho biết gân lá có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 67 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6
Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây?

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6
Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 SGK Sinh học 6
Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6
Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”