Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°C, 20°C, 30°C.
Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°C, 20°C, 30°C.Lượng hơi nước tối đa trong không khí

Nhiệt độ (oC)

Lượng hơi nước (g/m3)

0

10

20

30

2

5

17

30

Xem lời giải

Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết: Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Đề bài

Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết:

- Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

- Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Xem lời giải

Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54), hãy: Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm. Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Đề bài

Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54 SGK), hãy:

- Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm.

- Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SGK Địa lí 6

Đề bài

Dựa vào bảng sau:

Lượng mưa (mm)

- Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hãy tính tổng lượiig mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Địa lí 6
 Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Địa lí 6
Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa...

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 SGK Địa lí 6
Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”