Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Bài Tập và lời giải

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu "Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Theo em, khẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ có điều gì mới so với khẩu hiệu “Đánh đổ Mãn Thanh” trong Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Xem lời giải

Em hãy nêu những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem lời giải

Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á?

Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương?

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

Xem lời giải

Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới?

Vào đầu thế kỉ XX, phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á có điểm gì mới?

Xem lời giải

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Xem lời giải

Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào?

Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 - 1939?

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 - 1939?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Xem lời giải

Lập bảng thống kê các phong trào độc lập ở châu Á.

Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

Xem lời giải