Bài 20.1 trang 63 SBT Vật lí 6

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?A. Rắn, lỏng, khí.                             B. Rắn, khí, lỏng.C. Khí, lỏng, rắn.                              D. Khí, rắn, lỏng.

Lời giải

Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Suy ra các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít là: Khí, lỏng, rắn

Chọn C