Bài 20.11 trang 65 SBT Vật lí 6

Thí nghiệm vẽ ở hình 20.6 dùng để xác định xem thể tích củakhông khí tăng thêm bao nhiêu so với thể tích ban đầu khi nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C. Giá trị này là \(\alpha  = \dfrac{\Delta V}{\Delta {V_0}}\) , trong đó \(\Delta{V}\)  là độ tăng thể tích ban đầu của nó. Biết thể tích không khí ở nhiệt độ ban đầu là \(100c{m^3}\), ĐCNN của ống thủy tinh là \(0,5c{m^3}\). Hãy dựa vào thí nghiệm trong hình để xác định \(\alpha\).

Lời giải

Giọt nước dịch \(7\) độ chia vậy độ tăng thể tích: \({∆V}_T = 7.0,5 = 3,5c{m^3}\)

Độ tăng cho \({1^0}C\) là \(ΔV = \dfrac{3,5}{9,5} = 0,3684c{m^3}\)

Giá trị \(\alpha  =\dfrac {\Delta V} {{V_0}} \\= \dfrac{0,3684} {100}= 0,003684 \approx \dfrac{1 } {273}\)