Bài 20.2 trang 63 SBT Vật lí 6

Đề bài

Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

A. Khối lượng.                                 

B. Trọng lượng.

C. Khối lượng riêng.          

D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng.

Lời giải

Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng khối lượng riêng của nó thay đổi. Vì rằng khối lượng riêng \(D=\dfrac{m}{V}\) khi chất khí trong bình nóng lên thì \(V\) tăng mà \(m\) không đổi nên \(D\) giảm.

Chọn C